โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

การยื่นคำร้อง (แบบ ค.10)

"คำร้อง" หมายความว่า คำร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10) และหมายความรวมถึงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้มีเงินได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานแสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ได้เสียไว้เกินหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสีย

รายละเอียดเพิ่มเติม


0,00฿

1 รายการในร้านค้า

"คำร้อง" หมายความว่า คำร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10) และหมายความรวมถึงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้มีเงินได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานแสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ได้เสียไว้เกินหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสีย

กำหนดเวลายื่นคำร้อง

ผู้ขอคืน ต้องยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. ภาษีบุคคลธรรมดา

    1.1. กรณีถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้ว ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป

    1.2. กรณีอื่น ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษี

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

    2.1. กรณีถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปซึ่งถูกหักภาษีเกินไป

    2.2. กรณีอื่น ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษี

3. ภาษีธุกิจเฉพาะ 

    ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี

4. อากรแสตมป์

    ให้ยื่นภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร

กรณียื่นรายการเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ยื่นภายใน 3 ปีับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ

กรณีอุทธรณ์การประเมินหรือเป็นคดีในศาล ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

กรณีอื่น ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ