โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

การระงับคดีในชั้นศุลกากร


0,00฿

1 รายการในร้านค้า

การระงับคดีในชั้นศุลกากร

เนื่องจากคดีศุลกากร เป็นคดีที่ต้องการความเร่งด่วนในการดำเนินการ เนื่องจากผู้ประกอบการย่อมต้องการใช้สินค้าที่นำเข้าดังกล่าว เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด และรัฐก็ต้องเก็บภาษีให้ได้เร็วที่สุด และเป็นการลดภาระในการดำเนินคดีทงศาลด้วย

1.       อธิบดีกรมศุลกากร หรือบุคคลที่อธิบดีฯ มอบหมาย

ตามม.102 วรรคแรก “ตามม.102 ทวิ ถ้าบุคคลใดจะต้องถูกฟ้องตามพรบ.นี้ และบุคคลนั้นยินยอมและใช้ค่าปรับ หรือได้ทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บน หรือให้ประกันตามอธิบดีเห็นสมควร อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และการที่อธิบดีงดการฟ้องร้องเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มผู้กระทำผิดนั้นในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น”

ซึ่งมีอำนาจระงับคดีความผิดตามม.27, 31, 36, 96, 99 แห่งพรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และม.5, 10 แห่งพรบ.ศุลกากร (ฉ.7) พ.ศ.2480 เฉพาะที่มีราคาของกลางรวมค่าอากรแล้ว ไม่เกิน 4 แสนบาทเท่านั้น

ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ แม่ราคาของกลางรวมค่าอากรเกินกว่า 4 แสนบาท ก็อยู่ในอำนาจของอธิบดีที่จะเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องได้

ตามม.102 วรรคสาม “ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟ้องบุคคลใดฐานกระทำหรือยื่นสำแดง หรือบันทึกเรื่องราวซึ่งเป็นเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้หลงผิดในรายการใดๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงด้วยประการใดๆ บรรดาการเสียอากร ตามจำนวนที่ควรต้องเสียอากร ตามจำนวนที่ควรต้องเสีย หรือการจำกัดหรือการห้าม ให้อธิบดีบันทึกความเห็นว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงควรฟ้องผู้กระทำผิด”

เจตนารมณ์เพื่อต้องการให้มีการระงับคดีในชั้นศุลกากรให้มากที่สุด

2.       พนักงานสอบสวน

ตามม.102 วรรคสอง “ซึ่งความผิดเล็กๆ น้อยๆ จะออกกฎกระทรวงให้พนง.สอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับและงดการฟ้องร้องก็ได้” ซึ่งต้องมีราคาของกลางรวมค่าอากรแล้วไม่เกิน 2,500 บาท

3.       คณะกรรมการเปรียบเทียบ

ตามม.102 ทวิ “สำหรับความผิดตามม.27, 31, 36, 96, 99 แห่งพรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และม.5, 10 แห่งพรบ.ศุลกากร (ฉ.7) พ.ศ.2480 ถ้าราคาของกลางรวมอากรแล้ว เกินกว่า 4 แสนบาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง ปละผู้แทนสนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่จะเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้อง และการที่คณะกรรมการงดการฟ้องร้องเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มกันผู้กระทำผิดนั้นในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอันนี้”

ซึ่งต้องเป็นความผิดเพียง 7 มาตรา เท่านั้น

                ทั้งม.102 และ 102 ทวิ ผู้กระทำผิดต้องยินยอมระงับคดีด้วย หากผู้กระทำผิดได้ทำสัญญาทัฑณ์บน พร้อมทั้งวางหนังสือค้ำประกันไว้เพื่อจะขอรับสินค้าที่ถูกกักไว้

ผู้กระทำผิดเป็นอันหลุดพ้นจากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำนั้น ไม่ว่าผู้ใดก็ม่สามารถฟ้องผู้กระทำผิดได้อีก

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ