โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

--การฟ้องล้มละลายThere are no products.

--การฟ้องล้มละลาย
==การฟ้องล้มละลาย==

__เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ก็ต่อเมื่อ
____1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
____2. ลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน ดังนี้
______• บุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ
______• นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
____3. หนี้นั้นสามารถกำหนดจำนวนได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นที่จะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม

##แต่หากเป็นเจ้าหนี้มีประกัน จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ[มาตรา 10]
____1. มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ
____2. กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้อง ซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็น
______• บุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ
______• นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

##ข้อสันนิษฐานว่า “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” [มาตรา 8]
____1. ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
____2. ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดยการฉ้อฉน ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
____3. ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วแล้ว จะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
____4. ถ้าลูกหนี้กระทำการเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
______ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้ว และคงอยู่นอกราชอาณาจักร
______ข. ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปโดยวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ
______ค. ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาจศาล
______ง. ยอมให้ตนต้องคำพิพากษา ซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ
____5. ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
____6. ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่า ไม่สามารถชำระหนี้ได้
____7. ถ้าลูกหนี้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
____8. ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อกว่า 30 วัน และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

There are no products in this category.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ