โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ศาลชั้นต้นThere are no products.

ศาลชั้นต้น
ศาลชั้นต้น ได้แก่
1. ศาลแพ่ง
2. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
3. ศาลแพ่งธนบุรี
4. ศาลแขวง
5. ศาลอาญา
6. ศาลอาญากรุงเทพใต้
7. ศาลอาญาธนบุรี
8. ศาลจังหวัด
9. ศาลแขวง
10. ศาลยุติธรรมอื่นตาม พรบ.จัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น

เขตอำนาจศาล
1. ศาลแพ่งและศาลอาญา มีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลอื่นตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้
2. การยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้น
2.1.ศาลชั้นต้น เว้นแต่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่น มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้ทั้งปวง
กรณีที่มีกาีรยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งและศาลอาญา และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญา ศาลแพ่งและศาลอาญาอาจใช้ดุลยพินิจที่จะยอมรับคดีไว้พิจารณา หรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจ
กรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด และคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแขวงและอยู่ในอำนาจของศาลแขวง ให้ศาลจังหวัดนั้นมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจ
2.3. ศาลแขวงมีผู้พิพากษาคนเดียว มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอำนาจดังต่อไปนี้
ก. ออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ข. ออกคำสั่งใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ค. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง
ง. ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
จ. ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา
ฉ. พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซึ่งราคาทรัพย์ที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่างอาจขยายได้ โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ
ช. พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากจะลงโทษจำคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวไม่ได้

องค์คณะผู้พิพากษา
1. ศาลชั้นต้น เว้นแต่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่น ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน 1 คน
2. ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่น มีผู้พิพากษาคนเดียว
ใน กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษา ซึ่งมีองค์คณะในการพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้น ไม่ที่จะนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้หรือไม่อาจทำคำพิพากษาในคดีต่อไปได้ ให้ผู้พิพากษา ดังต่อไปนี้มีอำนาจ
ก. ในระหว่างการพิจารณาคดี
ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลขั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้น ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค อธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณีมอบหมายให้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปได้
ข.ในระหว่างการทำคำพิพากษาคดี
ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลขั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค รอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นมีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษาแทน และมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยหลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้ว
เหตุ สุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึง กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรง อยู่ หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไป หรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้ รวมถึงกรณี
1. กรณีผู้พิพากษาคนเดียว
- เมื่อไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่า ควรพิพากษายกฟ้อง แต่คดีนั้นมีอัตราโทษเกินกว่าอัตราโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้มีอำนาจ พิพากษา หรือ
- เมื่อไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่า ควรพิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่างเกินกว่าอัตราโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้มีอำนาจพิพากษา
- เมื่อพิจารณาคดีแพ่งแล้วเห็นว่า ต่อมาราคาทรัพย์สินที่พิพากหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณา
2. กรณีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะหลายคน และผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้
โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ